De grote hkz kinderopvang quiz

Quizvragen voor 'HKZ Kinderopvang'
Je staat in de ochtend met 3 medewerkers. Er zijn 7 peuters en 8 baby's. In de middag komen er 2 peuters bij en wordt er 1 baby opgehaald. Hoe laat moet de vierde medewerker beginnen? opzoeken
Wanneer de eerste (extra) peuter is gebracht
13.30 uur
12.30
Noem 5 wetten waar Kinderopvang Kits Oonlie mee te maken heeft opzoeken
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Wet belastingtoeslag
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Warenwet
Wet Kinderopvang, Kinderwet, Wet op privacy, Arbo Wet, Antidiscriminatiewet
In welk onderdeel van het Kwaliteitshandboek kan je het inwerkschema pedagogisch medewerkers vinden? opzoeken
Rubriek 5, personeel
Rubriek 4, Beleid en organisatie
Rubriek 6, Onderzoek en ontwikkeling
Welke onderdelen, met betrekking tot de opvang van kinderen, dienen jaarlijks geevalueerd te worden? opzoeken
Welbevinden van individuele kinderen, RI&E, medewerkertevredenheidonderzoek, klanttevredenheidonderzoek
Welbevinden van individuele kinderen, waardering door ouders, behandeling van klachten, signaleren van afwijkingen
Welbevinden van individuele kinderen, klanttevredenheidonderzoek, behandeling van klachten, RTV's
Waar vindt je het nummer van de huisarts van een kindje? opzoeken
Het medicijn toedieningsschema
Het dagritmeformulier
Het kindgegevensformulier
Welke instantie controleert het Leidster-kindratio? opzoeken
De HKZ
De GGZ
De GGD
Naar aanleiding van welk gesprek worden (minimaal 3 afspraken) geformuleerd, en hoe vaak vindt dit gesprek plaats? opzoeken
Het functioneringsgesprek, 2 x jaar
Het beoordelingsgesprek, 1 x per jaar
Het functioneringsgesprek, 1 x per jaar
Welke vier basisdoelen voor kinderopvang worden in de Wet Kinderopvang omschreven? opzoeken
Opendeuren beleid, sociale competentie, waarden en normen, emotionele veiligheid
Opendeuren beleid, niet dwingen, positieve benadering, stimuleren in de ontwikkeling
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie, normen en waarden
Waat staat de afkorting SKK voor? opzoeken
Stichting Klachtencommissie Kits Oonlie
Signaleren van Klachten in de Kinderopvang
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Welke middelen gebruikt Kits Oonlie om de kwaliteit continu te blijven verbeteren? opzoeken
RTV formulier, website, welbevinden kind
RTV formulier, medewerkertevredenheidonderzoek, evaluatie start opvang
Functionering- en beoordelinggesprekken, interne en externe audits, welbevinden kind