Quizvragen voor 'HKZ Kinderopvang'

In welk onderdeel van het Kwaliteitshandboek kan je het inwerkschema pedagogisch medewerkers vinden? opzoeken
Rubriek 4, Beleid en organisatie
Rubriek 6, Onderzoek en ontwikkeling
Rubriek 5, personeel
Welke instantie controleert het Leidster-kindratio? opzoeken
De GGZ
De GGD
De HKZ
Vanaf welke leeftijd mag een kindje ingeschreven worden voor de Buitenschoolse opvang? opzoeken
Vanaf 2 jaar
Vanaf 1 jaar
Vanaf 3 jaar
Waat staat de afkorting SKK voor? opzoeken
Stichting Klachtencommissie Kits Oonlie
Signaleren van Klachten in de Kinderopvang
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Welke onderdelen, met betrekking tot de opvang van kinderen, dienen jaarlijks geevalueerd te worden? opzoeken
Welbevinden van individuele kinderen, klanttevredenheidonderzoek, behandeling van klachten, RTV's
Welbevinden van individuele kinderen, waardering door ouders, behandeling van klachten, signaleren van afwijkingen
Welbevinden van individuele kinderen, RI&E, medewerkertevredenheidonderzoek, klanttevredenheidonderzoek
Welke middelen gebruikt Kits Oonlie om de kwaliteit continu te blijven verbeteren? opzoeken
Functionering- en beoordelinggesprekken, interne en externe audits, welbevinden kind
RTV formulier, medewerkertevredenheidonderzoek, evaluatie start opvang
RTV formulier, website, welbevinden kind
Noem 5 wetten waar Kinderopvang Kits Oonlie mee te maken heeft opzoeken
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Warenwet
Wet Kinderopvang, Kinderwet, Wet op privacy, Arbo Wet, Antidiscriminatiewet
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Wet belastingtoeslag
Welke vier basisdoelen voor kinderopvang worden in de Wet Kinderopvang omschreven? opzoeken
Opendeuren beleid, sociale competentie, waarden en normen, emotionele veiligheid
Opendeuren beleid, niet dwingen, positieve benadering, stimuleren in de ontwikkeling
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie, normen en waarden
Je staat in de ochtend met 3 medewerkers. Er zijn 7 peuters en 8 baby's. In de middag komen er 2 peuters bij en wordt er 1 baby opgehaald. Hoe laat moet de vierde medewerker beginnen? opzoeken
13.30 uur
Wanneer de eerste (extra) peuter is gebracht
12.30
Waar vindt je het nummer van de huisarts van een kindje? opzoeken
Het medicijn toedieningsschema
Het dagritmeformulier
Het kindgegevensformulier