De grote pbquiz

Quizvragen voor 'PB'

 
Hebben pensioengerechtigden een zetel in het bestuur? opzoeken
Ja, onder de PW hebben zij automatisch recht op een zetel.
Nee, alleen in de deelnemersraad.
Naar keuze: in het bestuur of in de deelnemersraad.
Werknemersbestuursleden kunnen ook door een vakvereniging worden benoemd. opzoeken
Nee, de Pensioenwet laat dat niet toe.
Ja dat kan, maar alleen als de ondernemingsraad daarmee instemt.
Ja, daar is geen wettelijke belemmering.
Hoe kunnen de (nadelige) gevolgen van het overstappen van een eindloonregeling naar een middelloonregeling opgevangen worden opzoeken
Door het toeslagenbeleid aan te passen.
Door de pensioencomponenten te veranderen, onder andere het pensioengevend salaris.
Door een eigen bijdrage te vragen.
Dat kan niet, het pensioen wordt gewoon minder.
Een bestuurslid van een pensioenfonds neemt met partner en kinderen deel aan een drie weken durende reis naar een vastgoedbelegging aan de Middellandse Zee. De reis is geheel verzorgd en betaald door de externe vermogensbeheerder aan wie het fonds het beheer van de vastgoedportefeuille heeft opgedragen. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? opzoeken
Ja, deze reis levert het fonds wellicht een interessante beleggingsmogelijkheid op.
Nee, het bestuurslid wekt hiermee tenminste de schijn van beïnvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door de AFM.
Nee, het bestuurslid wekt hiermee de schijn van beïnvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door DNB.
Een onderneming waaraan een pensioenfonds is verbonden, staat op het punt een belangrijke overname te doen. Een bestuurslid van het pensioenfonds bespreekt de voorgenomen transactie met enkele leden van de tennisvereniging. Een van die leden behaalt vervolgens koerswinsten door op basis van deze informatie te handelen op de effectenbeurs. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? opzoeken
Nee, het bestuurslid heeft informatie aan derden bekendgemaakt waarvan hij behoorde te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als koersgevoelig. Hij kan daarop worden aangesproken door DNB.
Nee, het bestuurslid heeft informatie aan derden bekendgemaakt waarvan hij behoorde te weten dat deze moet worden aangemerkt als koersgevoelig. Hij kan daarop worden aangesproken door de AFM
Ja, want het bestuurslid heeft zelf geen voordeel behaald.
Welke vermogensbeheerder heeft na vijf jaar het beste resultaat voor het pensioenfonds behaald en wat kunt u zeggen over het gelopen risico? opzoeken
Vermogensbeheerder A heeft opgeteld in 6 jaar 48% rendement gescoord en wel ieder jaar 8%.
Vermogensbeheerder C heeft opgeteld in 6 jaar 53% rendement gescoord. De jaarrendementen bedroegen achtereenvolgens 26%, -20%, 4%, 20%, 8% en 15%.
Vermogensbeheerder B heeft opgeteld in 6 jaar 49% rendement gescoord. De jaarrendementen bedroegen achtereenvolgens 2%, 14%, 0%, 18%, 4% en 11%.
Als de AO/IC leemten vertoont opzoeken
zal de accountant geen goedkeurende verklaring afgeven.
is het bestuur gehouden deze onverwijld aan DNB te melden.
loopt het pensioenfonds onaanvaardbare operationele en financiële risico’s.
Als de directie meldt dat de AO/IC adequaat is opzoeken
mag het bestuur - dat de directie zelf aanstelde - daar uiteraard van uitgaan
Het bestuur vormt zich inhoudelijk en procesmatig een eigen oordeel, en stelt daarmee vast of het de directie volgt.
heeft het bestuur de taak dat zelfstandig vast te stellen.
Een pensioenfonds heeft de volledige pensioenadministratie uitbesteed. Ondanks het feit dat het bestuur goede afspraken heeft gemaakt met de uitvoerder, loopt een aantal zaken niet goed. Toezichthouder DNB ontdekt dit tijdens een controle bij de uitvoerder en vindt hierin aanleiding tot het maken van opmerkingen. Bij wie klopt DNB aan? opzoeken
Bij de uitvoerder.
Bij het bestuur van het pensioenfonds.
Bij het interne toezicht.
Bij het verantwoordingsorgaan.
Een middelgroot pensioenfonds (20.000 deelnemers/gepensioneerden) heeft al vier jaar lang een redelijk positief resultaat op sterfte gerealiseerd. Bij het risico van langleven (ingegane pensioenen, ouderdomspensioenen) was er jaarlijks sprake van een verlies van enkele miljoenen. Bij het risico van kort leven (nog niet ingegaan nabestaandenpensioen) was er steeds sprake van een positief sterfteresultaat, waardoor het verlies op lang leven niet alleen werd gecompenseerd, maar er in totaliteit zelfs sprake was van enige sterftewinst. Wat dient het fonds te doen? opzoeken
Het fonds behoeft voorlopig niets aan de sterftegrondslagen te doen. Op het moment dat er in zijn totaliteit sterfteverlies optreedt, is het vroeg genoeg om de sterftegrondslagen te verzwaren.
Het fonds heeft ruimte om de sterftegrondslagen minder zwaar te maken
Het fonds dient zijn sterftegrondslagen te verzwaren.