De grote pbquiz

Quizvragen voor 'PB'

Beschikbaar vanaf: 14-09-2007
Laatst gespeeld op: 22-09-2023
Hebben pensioengerechtigden een zetel in het bestuur? opzoeken
Nee, alleen in de deelnemersraad.
Ja, onder de PW hebben zij automatisch recht op een zetel.
Naar keuze: in het bestuur of in de deelnemersraad.
Een pensioenfonds heeft de volledige pensioenadministratie uitbesteed. Ondanks het feit dat het bestuur goede afspraken heeft gemaakt met de uitvoerder, loopt een aantal zaken niet goed. Toezichthouder DNB ontdekt dit tijdens een controle bij de uitvoerder en vindt hierin aanleiding tot het maken van opmerkingen. Bij wie klopt DNB aan? opzoeken
Bij het verantwoordingsorgaan.
Bij de uitvoerder.
Bij het bestuur van het pensioenfonds.
Bij het interne toezicht.
Een bestuurslid van een pensioenfonds neemt met partner en kinderen deel aan een drie weken durende reis naar een vastgoedbelegging aan de Middellandse Zee. De reis is geheel verzorgd en betaald door de externe vermogensbeheerder aan wie het fonds het beheer van de vastgoedportefeuille heeft opgedragen. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? opzoeken
Nee, het bestuurslid wekt hiermee de schijn van beïnvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door DNB.
Ja, deze reis levert het fonds wellicht een interessante beleggingsmogelijkheid op.
Nee, het bestuurslid wekt hiermee tenminste de schijn van beïnvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door de AFM.
Als de directie meldt dat de AO/IC adequaat is opzoeken
heeft het bestuur de taak dat zelfstandig vast te stellen.
Het bestuur vormt zich inhoudelijk en procesmatig een eigen oordeel, en stelt daarmee vast of het de directie volgt.
mag het bestuur - dat de directie zelf aanstelde - daar uiteraard van uitgaan
Een onderneming waaraan een pensioenfonds is verbonden, staat op het punt een belangrijke overname te doen. Een bestuurslid van het pensioenfonds bespreekt de voorgenomen transactie met enkele leden van de tennisvereniging. Een van die leden behaalt vervolgens koerswinsten door op basis van deze informatie te handelen op de effectenbeurs. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? opzoeken
Nee, het bestuurslid heeft informatie aan derden bekendgemaakt waarvan hij behoorde te weten dat deze moet worden aangemerkt als koersgevoelig. Hij kan daarop worden aangesproken door de AFM
Ja, want het bestuurslid heeft zelf geen voordeel behaald.
Nee, het bestuurslid heeft informatie aan derden bekendgemaakt waarvan hij behoorde te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als koersgevoelig. Hij kan daarop worden aangesproken door DNB.
Als de AO/IC leemten vertoont opzoeken
zal de accountant geen goedkeurende verklaring afgeven.
is het bestuur gehouden deze onverwijld aan DNB te melden.
loopt het pensioenfonds onaanvaardbare operationele en financiële risico’s.
Hoe kunnen de (nadelige) gevolgen van het overstappen van een eindloonregeling naar een middelloonregeling opgevangen worden opzoeken
Dat kan niet, het pensioen wordt gewoon minder.
Door de pensioencomponenten te veranderen, onder andere het pensioengevend salaris.
Door het toeslagenbeleid aan te passen.
Door een eigen bijdrage te vragen.
Een middelgroot pensioenfonds (20.000 deelnemers/gepensioneerden) heeft al vier jaar lang een redelijk positief resultaat op sterfte gerealiseerd. Bij het risico van langleven (ingegane pensioenen, ouderdomspensioenen) was er jaarlijks sprake van een verlies van enkele miljoenen. Bij het risico van kort leven (nog niet ingegaan nabestaandenpensioen) was er steeds sprake van een positief sterfteresultaat, waardoor het verlies op lang leven niet alleen werd gecompenseerd, maar er in totaliteit zelfs sprake was van enige sterftewinst. Wat dient het fonds te doen? opzoeken
Het fonds heeft ruimte om de sterftegrondslagen minder zwaar te maken
Het fonds dient zijn sterftegrondslagen te verzwaren.
Het fonds behoeft voorlopig niets aan de sterftegrondslagen te doen. Op het moment dat er in zijn totaliteit sterfteverlies optreedt, is het vroeg genoeg om de sterftegrondslagen te verzwaren.
Werknemersbestuursleden kunnen ook door een vakvereniging worden benoemd. opzoeken
Ja dat kan, maar alleen als de ondernemingsraad daarmee instemt.
Ja, daar is geen wettelijke belemmering.
Nee, de Pensioenwet laat dat niet toe.
Welke vermogensbeheerder heeft na vijf jaar het beste resultaat voor het pensioenfonds behaald en wat kunt u zeggen over het gelopen risico? opzoeken
Vermogensbeheerder A heeft opgeteld in 6 jaar 48% rendement gescoord en wel ieder jaar 8%.
Vermogensbeheerder C heeft opgeteld in 6 jaar 53% rendement gescoord. De jaarrendementen bedroegen achtereenvolgens 26%, -20%, 4%, 20%, 8% en 15%.
Vermogensbeheerder B heeft opgeteld in 6 jaar 49% rendement gescoord. De jaarrendementen bedroegen achtereenvolgens 2%, 14%, 0%, 18%, 4% en 11%.